در داخل و خارج از ايران تاكنون شركتهاي زيادي در زمينه طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي منابع سازماني با اين فلسفه ايجاد شدند كه بتوانند كليه عمليات سازمان را تحت كنترل و برنامه‌ريزي داشته‌ و به نوعي سعي در ايجاد يكپارچگي در فرآيندهاي سازماني را داشته‌اند. نكته مهم درانتخاب نرم‌افزارها كارايي زیر سیستم، قابليت هماهنگ سازي با فرآيندهاي سازماني و جوابگويي آن در سازمان مي‌باشد.
هم اكنون سيستمهاي برنامه‌ريزي منابع سازماني به عنوان جديدترين و موثرترين ابزار برنامه‌ريزي كل منابع سازمان مطرح بوده و شامل يك نظام بهم پيوسته اطلاعاتي، مهندسي و مديريتي است كه همه نيازهاي يک سازمان را در جهت نيل به اهداف سازمان و يکپارچه‌سازي تمام عمليات برآورده مي‌كند.
پياده‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني علاوه بر پرهزينه و وقت‌گير بودن، با ايجاد تغييرات بنيادين در فرايندها باعث ايجاد تنشهايي در اکثر بخشهاي سازمان مي‌شود که اگر سازمان بدون توجه و اطلاع از مشکلات و چالشهايي كه هنگام پياده سازي اين سيستم با آنها مواجه خواهدشد، اقدام به پياده سازي كند، قطعا با شكست مواجه خواهد شد.

برخي از مشكلاتي كه در هنگام پياده سازي برنامه‌ريزي منابع سازماني در سازمانهاي ايراني ايجاد مي‌شوند عبارتند از:

Some description نحوه تهيه سيستم‌هاي ERP:

اكثرسازمانها و شركتهاي بزرگ كشور، دهه هاي اخير فقط توانسته‌اند براي سيستم‌هاي قديمي ودستي خود بطور جزيره‌اي زیر سیستم تهيه و آنها را مكانيزه كرده و در قالب رايانه هاي منفرد و ياتحت شبكه اجرا كنند. تجربه نشان داده است در صورتي كه يكسري داده از چندين‌كانال ارتباطي وارد نرم‌افزارها شود، اختلاف عميق در اطلاعات و گزارشهاي حاصل شده به وجود خواهد آمد و به دنبال آن داده‌ها با افزونگي وناسازگاري مواجه خواهند شد. خلاصه اينكه سازمانها، به جاي تهيه سيستم بر مبناي توانمندي فناوري و فرايندهاي بهينه، براي همان سيستمهاي قديمي، سنتي و دستي موجود، نرم‌افزار تهيه كردند كه اين تغيير روند، بدور ازهدف اصلي مکانيزه كردن سيستم‌ها بوده و در عمل هيچ اتفاق خاصي جهت بهبود سيستم و يكپارچه كردن آنها صورت نگرفته است.

Some description هزينه هاي اجراي اين سيستم و مدت زمان بازگشت سرمايه زياد است:

در سازمانها ، اغلب آنها انتظار دارند پس از نصب و راه اندازي سيستم نظر به هزينه هاي بسيار بالاي پياده سازي آن بتوانند منافع مورد نظر خود را سريعا از اين سيستم كسب كنند و به دنبال آن كاهش چشمگير هزينه ها را داشته باشند. ولي چنين امري در بدو امر امكان پذير نيست و لازم است مدت زماني از نصب و اجراي سيستم، گذشته باشد و بهبودهايي در فرايند موجود نيز حاصل شده تا زمان بازدهي اين پروژه آغاز شود .در اكثر سازمانهاي بزرگ دولتي كشور به دليل هزينه بسيار بالاي تهيه سيستمهاي يکپارچه و به تبع آن عدم برنامه‌ريزي كل منابع سازمان بطور يكپارچه، توانايي محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات وجود نداشته و بعضا سازمانها بدون داشتن قيمت واقعي وحتي با متحمل شدن ضرر به فروش محصولات و خدمات خود اقدام مي كنند.

Some description ساختار سازماني اكثر سازمانهاي كشور غير منعطف است.

سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني يك سيستم فرآيند نگر و يكپارچه اطلاعاتي است و اين نوع ديدگاه در تناقض با روند انجام فعاليتهاي اكثر سازمانها و شركتهاي كشور است که بصورت وظيفه‌اي انجام مي شود. اين درحالي است كه اكثر سازمانهاي ايراني قابليت انعطاف در ساختار‌ها و قوانين خود را ندارند.

Some description تبديل داده‌ها يکي از معضلات بزرگ در پياده‌سازي برنامه‌ريزي منابع سازماني است.

انتقال داده‌ها از سيستم‌هاي جزيره‌اي قبلي به سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني از مراحل بسيار حساس پياده‌سازي است كه عموما منجر به مشكلاتي در پروژه مي شود، چرا كه به دليل داشتن يک پايگاه داده مجتمع و سيستم‌هاي زیر سیستمي كاملا يكپارچه، بين اجزاي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني هم از نظر ارتباطات داده‌اي و هم زیر سیستمي، ايجاد شده است و در مرحله انتقال داده‌ها، ازسيستم‌هاي قديم كه ساختاري كاملا متفاوت با ساختار زیر سیستمي برنامه‌ريزي منابع سازماني دارند يكسري از فضاهاي اطلاعاتي اين سيستم بنا به متفاوت بودن ساختار سيستم جديد مقدار نمي گيرند(خالي مي‌ماند) كه نتايج و گزارشات حاصل از اجرا داراي خطاي بسيار زياد و دور از واقعيت بوده كه همين موضوع سازمان را با مشكلاتي روبرو خواهد کرد. شكايات كاربران و نارضايتي مديران ارشد از عملكرد سيستم در اين مرحله بسيار مشهود است و اگر بطور منطقي وعلمي با اينگونه مشكلات برخورد نشود، شكست پروژه قطعي است. براي جلوگيري از بروز اينگونه مشكلات مي بايستي يك تيم بسيار قوي از كارشناسان IT و كارشناسان مرتبط با عوامل اجرايي تشكيل، تا نسبت به نحوه انتقال داده ها بصورت صحيح تصميم‌گيري شده و فضاهاي بدون مقدار قبل از اجراي سيستم طوري ترميم شوند كه روي عملكرد کلي سيستم كمترين تنش وارد شود .

Some description هزينه‌هاي جانبي تحميلي بر سازمان هنگام اجراي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني سنگين است.

- هزينه آموزش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني به‌دليل يكپارچه بودن سيستم در بخشهاي مختلف و نظر به اينكه كابران سازمان با يك سيستم يكپارچه كار مي‌كنند، لازم است درك بيشتري از فعاليتها و فرايندهاي موجود در ساير بخشها نيز پيدا كنند. کاربران بايد طوري توجيه و آموزش ببينند که درک کنند هر داده‌اي كه وارد سيستم مي‌كنند بر روي كل سيستم اثر گذار خواهد بود. بنابراين بايد ارتباط بين بخشهاي مختلف شركت از طريق اين سيستم براي كاربران كاملا تشريح شود. تجربه نشان داده است در صورتي که آموزش کار با سيستم‌هاي بزرگ به خود کاربران واگذار شود، نتيجه مطلوبي حاصل نخواهد داشت بنابراين بايد طبق يک برنامه ريزي دقيق براي کاربران كلاس آموزشي برگزار كرده و پس از پايان دوره براي آنها گواهينامه کار با سيستم صادر کرد.

- هزينه آزمايش زیر سیستم :آزمايش سيستم در يک گستره وسيع عملياتي يکي از مراحل اصلي پياده‌سازي سيستم است که بعضي از صاحب نظران، ٢٠ درصد کل زمان چرخه عمر سيستم را به اين امراختصاص مي دهند .حال براي حصول اطمينان از روند صحيح اجراي فعاليتها، بايد ارتباط بين نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي منابع سازماني با يكديگر و احتمالا با ساير نرم‌افزارهاي خاص بكاررفته در شركت مورد توجه قرار گيرد.

 - هزينه سفارشي‌کردن نرم‌افزار برنامه‌ريزي منابع سازماني: در صورتيکه يك يا چند عامل از زیر سیستمهاي نتواند با شرايط كاري و فرايندهاي موجود سازمان منطبق شود، زیر سیستم مزبور بر اساس شرايط خاص آن سازمان بازسازي و سفارشي سازي مي شود.

Some description کارکنان،مي‌توانند عمده‌ترين عوامل ناكامي اجراي پروژه سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني باشند.

تجربه نشان داده‌ است كه مهمترين عامل ناكامي در پياده سازي و اجراي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني كاركنان و پرسنل،(استفاده كننده از زیر سیستمها (بخصوص كاربران عملياتي سيستم ها در بخشهاي مختلف سازمان هستند كه اگر آموزش فرهنگي و علمي مناسبي در خصوص تغيير روشهاي سنتي خود نبينند و نپذيرند كه اين سيستم روند اجراي كارها و فعاليتهاي آنها را نسبت به سيستمهاي قبلي بهبود مي بخشد، در برابر اجراي آن مقاومت نشان مي دهند و آن را با شكست مواجه مي كنند. و همچنين اگر مدير ارشد سازمان بطورمستقيم از مجريان حمايت نكند و با تفويض اختيار به مديران زير مجموعه و كم‌رنگ كردن حضور خود در اجراي پروژه و همچنين تشكيل ندادن به موقع كميته هاي مديريت تغيير و مديريت بحران كه ازمباحث عمده در مديريت بشمار مي رود اقدام نكند، ناكامي ودرصد شكست پروژه را افزايش خواهد داد.

طبق تحقيقات صورت گرفته تقريبا نيمي از پروژ‌ه‌هاي ناكام مانده سيستم‌هاي  برنامه‌ريزي منابع سازماني به اين دليل شكست خورده‌اندكه مديران آنها تلاش لازم براي اعمال مديريت تغيير صحيح و مناسب را در نظرنگرفته‌اند. بهترين پيشنهاد براي كاهش مقاومت، مشاركت دادن كاركنان در فرآيند تغيير است.  تشکيل جلسه باکاربران صاحب نظر و استفاده از تجربه هاي آنها مي تواند به ميزان قابل توجهي مقاومت ساير کابران راکاهش دهد .

Some description اصرار كاربران بر نحوه اجراي كارها همانند سيستم‌هاي پيشين:

نمونه اين موضوع را مي توان در سيستمهاي مالي و تاكيد بر استفاده از كد در سيستم و يا ثبت اسناد حسابداري به صورت دستي مشاهده كرد. كه با استقرار سيستم هاي برنامه‌ريزي منابع سازماني با توجه به يكپارچگي سيستم نيازي به خاطر سپردن كد حسابها و يا ثبت اسناد به صورت دستي نمي‌باشد(معمولا در اين گونه سيستمها انعكاس رخدادهاي مالي از ساير سيستمها به صورت خودكار و اتوماتيك مي‌باشد).

Some description عدم وجود Power User در هر حوزه در سازمان:

عدم وجود افراد متخصصي كه در حوزه كاري خود داراي تخصص بالايي بوده و آشنا با مفاهيم يكپارچگي  اطلاعات در سازمان نيستند مي تواند به عنوان نقطه ضعف و كاستي در اجراي پروژه محسوب شده و سازمان جهت رسيدن به اين هدف هزينه‌هاي هنگفتي را در اجرا متحمل گردد(زماني و مالي). در همين راستا بهره‌مندي از افرادي با انگيزه و صبر و حوصله زياد كه داراي توانايي‌هاي IT و حوزه تخصصي خود مي‌باشند موفقين در اجرا را دوچندان مي كند.

مطالعات بسيار گسترده روي امكان سنجي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني در سازمانها قبل از اجراي آن امري اجتناب ناپذير است.

با توجه به اينكه تصميم گيري جهت پياده‌سازي چنين پروژه سنگيني كه از نظر مالي، زماني، محدوده عملياتي و منابع مورد نياز، بحث برانگيز است، قبل از اجرا بايد از منظرهاي مختلف مورد ارزيابي قرارگيرد يا به عبارتي امكان سنجي دقيقي صورت گيرد. حال توجه به نکته‌هاي زير در زمان امکان سنجي سازمانها براي پذيرشسيستم  برنامه‌ريزي منابع سازماني مي تواند مفيد واقع شود.

- بررسي اينكه آيا بستر سخت افزاري و شبكه متناسب با نيازمنديهاي پياده سازي سيستم وجود دارد؟

- سازمان براي پياده سازي يك سيستم ايده‌ال و يكپارچه قصد سرمايه‌گذاري مناسبي را در دو بعد كسب و كار و فناوري اطلاعات دارد؟

ميزان تعهد سازمان به مهندسي مجدد فرايندها در راستاي فناوريهاي نوين چقدر است؟

- سيستم‌هاي جزيره‌اي در سطح سازمان پراكنده‌اند و به دليل يكپارچه نبودن و فقدان يك بسترمشترك زیر سیستمي و سخت افزاري، قادربه حل مشكلاتي از قبيل مديريت ارتباط با مشتري نيستند.

-  تهيه زیر سیستمهاي جزيره‌اي و ايجاد ارتباطهاي الكترونيك كاذب بين قسمتها، ورود اطلاعات مجدد سيستمها در چندين محل فيزيكي مختلف، يكسان نبودن بانكهاي اطلاعاتي موجود و پراكندگي آنها، در معرض خطر بودن اطلاعات بدليل ذخيره نساختن اطلاعات سازمان در قالب يك پايگاه داده امن و وجود نداشتن ارتباط سيستمي اثر بخش بين واحدهاي سازمان از مسائل مهم امكان سنجي است.

 اصولا اجرا يا اجرا نكردن اين سيستم براي كابران عملياتي خيلي اهميت ندارد و حاضر به تغيير روش کاري و ترک عادت خود نيستند. اين موضوع به نظر منطقي مي‌رسد، چراكه كاربر در همان محدوه و سطح دسترسي كاري كه برايش تعريف شده است اقدام به ورود اطلاعات مي‌كند و نتيجه و گزارشهاي به دست آمده براي ايشان خيلي مهم نيست. مديران ارشد و مديرعامل سازمان هستند كه بايد با ايجاد يك كاربران عامل انگيزش قوي آنها را ملزم به تغيير روش كنند. مهمترين عامل در پياده سازي موفق سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني همكاري لازم با اجرا كنندگان سيستم مي‌باشد.

Some description تغيير مديريتها در طول اجراي پروژه:

اين نوع تغييرات در بازه‌هاي زماني اجراي اين گونه پروژه‌ها، با توجه به ماهيت تغيير پذير بودن ساختارها در سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني متاسفانه يكي از آفتها و چالشهاي اجرا مي‌باشد و بعضاً اجراي اين پروژه‌ها را به خطر مي‌اندازد.

عدم تعلق و وابستگي راهبران و كارشناسان حوزه IT به سازمان در طول پروژه. با توجه به نوع استخدامهاي نيرو‌هاي كارشناسي در اين حوزه معمولا جابجايي نيروها و يا خروج نيروها از پروژه و سازمان از چاشهاي اصلي اجرا در سازمانهاي ايراني مي‌باشد.

نبود افراد متخصص در حوزه IT و آشنا با مفاهيم يكپارچگي در حوزه‌هاي اداري و مالي تولید و برنامه تولید و بازرگانی.