پروژه های ERP (حتی کوچکترین آنها) ممکن است میلیون ها دلار هزینه در پی داشته باشند. اما باید توجه داشت که برگشت سرمایه از ERP بسیار بالاست .سیستمهای ERP جهت دسترسی راحتتر به اطلاعات ، برای شرکتها زیرساختی از داده های معتبر و یکپارچه فراهم می کنند که در نتیجه آن ، می توانند به نحو موثر تری و کسب وکار خودرا مدیریت کنند .شرکت ها جهت کسب بیشتر ین فایده از سرمایه گذاری خود برای ERP و اطمینان از اجرای سیستمها در زمان بندی و بودجه بندی تعیین شده، لازم است اجرای ERP را به دقت برنامه ریزی کرده منابع کافی به آن اختصاص دهند .
یکی از توقعاتی که با توجه به مدیریت پروژه های نرم افزاری سنتی ایجاد شده آن است که شرکت ها انتظار دارند پس از نصب ERP بلافاصله منافع و ارزش آن را ملاحظه نمایند (برگشت سرمایه). چنین تصوری اشتباه است، چرا که منافع و ارزش سیستم های ERP مدت ها پس از نصب آن آشکار می شود. بنابراین قبل از آشکار شدن این منافع ، لازم است از زحمات گروه اجرا قدرانی شده و از آنها پشتیبانی شود.
گراف زیر میانگین کاهش هزینه ها در ۶۲ شرکت را نشان میدهد که به سمت ERP رفته اند.

Some description

منبع:شرکت مانیر