متدلوژي اجرا و پياده‌سازي سيستم‌هاي يكپارچه بالاخص سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازماني را شايد بتوان بسيار مهم‌تر از انتخاب خود سيستم‌ها دانست. بر همين اساس شناخت كافي و امكان سنجي و در نهايت انتخاب روش اجرا و پياده‌سازي اين نوع سيستم‌ها در موفقيت و يا عدم موفقيت پروژه تاثير بسزايي خواهد داشت.

قطعاً مي‌توان عوامل زير را در انتخاب روش‌هاي اجرا و پياده‌سازي در يك سازمان موثر دانست:

1- نوع خدمات و كسب و كار آن سازمان

2- ميزان آمادگي و وضعيت پذيرش سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي سازمان از لحاظ اجرايي و فرهنگي

3-  ميزان انعطاف پذيري سازمان در قبال تغييرات

4- ميزان تطابق سيستم پيشنهادي با فرآيندها كاري سازمان

5- ابعاد سازماني و تعداد نيروي انساني مرتبط به سيستم

 بر همین پایه در شرکت سبز داده افزار پس از بررسی اولیه و تحلیل مشتری در فاز نخست و تکمیل مستندات شناخت یکی از روش‌های مناسب استقرار انتخاب می گردد.